Pravidla grantového programu „Nastartujte se“

Organizátor a cíl Programu

Organizátorem grantového programu (dále jen „Program“) je Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „KB“ nebo „Organizátor“). Odborným garantem programu je Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR (dále jen „AMSP ČR“).
Cílem programu je podpora podnikatelských projektů mladých, začínajících podnikatelů, tzv. „Start-ups“.

Účastník Programu

Program je určen pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby,:

Podmínky Programu

Do Programu je možné se přihlásit od 3. 5. 2016 (0:00 h) do 9. 9. 2016 (23:59 h SEČ).


Do Programu se může přihlásit podnikatelský subjekt splňující podmínky stanovené v těchto pravidlech (dále jen „Pravidla“), který na webové stránce www.nastartujtese.cz pravdivě a úplně vyplní registrační formulář a zároveň přiloží veškeré požadované podklady a přílohy.


Každý jeden Účastník Programu (každé IČO) se může zúčastnit pouze jednou, tzn. přihlásit jeden podnikatelský projekt. Pokud však podnikatel zastupuje více podnikatelských subjektů (IČO), má tedy i více možností účasti v Programu.


Z Programu budou vyloučeny shodné projekty, které byly daným Účastníkem přihlášeny již v minulých ročnících Programu.


Organizátor má právo vyloučit z Programu ty Účastníky, u kterých se domnívá, že v Programu nejednali čestně, jednali v rozporu s dobrými mravy nebo je jejich předmět podnikání v rozporu s obchodní politikou banky (jedná se zejména o podnikání v oblasti: produkce a prodej zbrojní techniky, produkce a prodej vybraných zbrojních výrobků nebo export vojenského materiálu dle zákona 38/1994 Sb.)

Kategorie Programu a ceny

Organizátor se prostřednictvím tohoto Programu rozhodl podpořit začínající podnikatele a firmy. Předmětem Programu je posouzení podnikatelských projektů registrovaných Účastníků ve dvou kategoriích:

Cena odborné poroty

Odborným garantem Programu je Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků v ČR. Odborná porota bude mít 5 členů a bude složena ze zástupců AMSP ČR, Organizátora a podnikatelů.


K posouzení odbornou porotou bude předložen podnikatelský projekt (dále jen „Projekt“) Účastníka, který bude vyplněn a uložen na předem stanoveném formuláři, dostupném na webu Programu. Obsah předloženého Projektu nebude nikde zveřejněn a podléhá bankovnímu tajemství. Členové odborné poroty přitom budou vázáni mlčenlivostí o nezveřejňovaných informacích, které se v rámci jejich činnosti člena poroty dozví.


Při odborném posouzení Projektu budou zohledněna zejména následující kritéria:

Účastník, jehož Projekt bude odbornou porotou vyhodnocen jako nejlepší, získá finanční odměnu ve výši 300000 Kč na realizaci svého Projektu, účastník, který bude vyhodnocen jako druhý získá finanční odměnu 100 000 Kč a účastník, který bude vyhodnocen jako třetí získá finanční odměnu 50 000 Kč. Odměna bude Účastníkům poslána na podnikatelský účet vedený v KB uvedený v registraci Účastníka, a to nejpozději 1 měsíc po zveřejnění výsledků Programu. Vítězové ceny odborné poroty budou o výhře informováni na email nebo telefonní číslo uvedené v registraci, a to nejpozději do 30. 11. 2016.


Pokud bude prokázáno Účastníkovi v Programu o cenu odborné poroty podvodné jednání, Organizátor má právo takého Účastníka vyloučit a cenu odborné poroty získává další Účastník v pořadí s nejlepším Projektem. Tzn. pokud bude vyloučen účastník, který skončil na prvním místě, cenu získá účastník na druhém místě a celé pořadí se o jedno místo posune – druhý bude první, třetí bude druhý a čtvrtý získá třetí místo.

Cena veřejnosti

Cena veřejnosti je určená pro Účastníkova, který při registraci na webových stránkách Programu nahraje videoprezentaci svého podnikatelského záměru (dále jen „Videoprezentace“). Soutěže o cenu veřejnosti se může účastnit pouze ten Účastník, který odevzdá stejný Projekt i v kategorii Cena odborné poroty.

Videoprezentace, zadaná Účastníkem, může být zveřejněna na webové stránce Programu. Každá Videoprezentace Účastníka před zveřejněním podléhá schválení Organizátorem a agenturou PHD a.s., IČO 26210738, se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/5, PSČ 140 00, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6838 (dále jen „PHD“), která externě zajišťuje samotnou realizaci a průběh Programu. Tito společně posuzují Videoprezentaci Účastníka před zveřejněním, zda je v souladu s Pravidly a neodporuje dobrým mravům.


Schválené Videoprezentace se stručným popisem budou zveřejněny na webové a facebookové stránce Programu. Veřejnost bude mít možnost hlasovat pro vybrané Videoprezentace na webu Programu.


Účastník, jehož Videoprezentace obdrží největší počet hlasů veřejnosti, získá finanční odměnu ve výši 50.000 Kč na podporu svého podnikatelského záměru. Odměna bude Účastníkovi poslána na podnikatelský účet vedený v KB uvedený v registraci Účastníka, a to nejpozději 1 měsíc po zveřejnění výsledků Programu. Vítěz ceny veřejnosti bude o výhře informován na email nebo telefonní číslo uvedené v registraci, a to nejpozději do 30. 11. 2016.


V případě, že Videoprezentace splňuje náležitosti autorského díla ve smyslu ustanovení § 2 z. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), Účastník okamžikem zveřejnění Videoprezentace na webové stránce Programu uděluje Organizátorovi bezúplatně oprávnění k užití Videoprezentace všemi způsoby uvedenými v § 12 Autorského zákona (zejména, nikoliv však výlučně, je Organizátor oprávněn užít Videoprezentaci k propagačním a marketingovým účelům), a to po dobu trvání majetkových práv k Videoprezentaci a na neomezeném území s tím, že Organizátor bude oprávněn postoupit tato oprávnění na třetí osoby dle ustanovení § 2364 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) nebo poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě v souladu s ustanovením § 2363 Občanského zákoníku. Účastník prohlašuje, že od osob objevujících se ve Videoprezentaci zajistil svolení s pořízením nahrávky a jejím dalším použitím pro účely v těchto Pravidlech.


Okamžikem zveřejnění Videoprezentace na webové stránce Programu Účastník uděluje Organizátorovi oprávnění Videoprezentaci upravit či jinak měnit a oprávnění Videoprezentaci spojovat s jiným dílem, jakož i oprávnění zařazovat Videoprezentaci do díla souborného.


Organizátor není povinen oprávnění udělená Účastníkem využít.


Účastník rovněž prohlašuje, že Videoprezentace nebyly Účastníkem pořízeny v rozporu s Autorským zákonem a dále prohlašuje, že Videoprezentace nebyly Účastníkem pořízeny a nejsou Účastníkem použity v rozporu s ustanoveními §§ 84 a násled. Občanského zákoníku. Účastník souhlasí s rozmnožováním a rozšiřováním Videoprezentací Organizátorem, a to zejména prostřednictvím tisku a internetu.


Organizátor si vyhrazuje právo Videoprezentace pořízené v rozporu s podmínkami Pravidel nezařadit na webové stránky Programu, případně je z webových stránek Programu vyřadit.


Posouzení nároku na získání odměny je výhradně záležitostí Organizátora. Pokud bude prokázáno Účastníkovi s největším počtem získaných hlasů v Programu podvodné jednání či se jen Organizátor domnívá, že Účastník v Programu nejednal čestně nebo jednal v rozporu s dobrými mravy, Organizátor má právo takého Účastníka vyloučit a cenu veřejnosti získává druhý Účastník v pořadí.


Nejlépe hodnocené Projekty a Videoprezentace budou po vyhlášení výsledků podpořeny mediální komunikací spojenou s vyhlášením Programu.

Pravidla hlasování

Hlasovat pro jednotlivé Projekty je možné pouze jedenkrát denně. Z jedné emailové adresy je možné hlasovat pro libovolné množství projektů. Hlasovat pro vybrané Videoprezentace je možné do 16. 9. 2016 (23:59 h SEČ).

Možnost získání finanční podpory od třetí strany – Start-up market

Účastníci Programu získávají zároveň možnost propagace vlastního výrobku nebo služby (dále jen „Produkt“) s možností odkupu třetí stranou a tím získat finanční podporu na rozvoj svého podnikání. Přímá komunikace se třetí stranou, finanční transakce, dodání Produktu a případné reklamace probíhají výlučně mezi Účastníkem a třetí stranou. Komerční banka, a.s., nenese za odkup žádnou odpovědnost, je pouze prostředníkem informací o zájmu odkupu Produktu třetí stranou.


Produkt se stručným popisem, bude zveřejněn na webové stránce Programu. Každý Produkt Účastníka před zveřejněním podléhá schválení Organizátorem a agenturou PHD, která externě zajišťuje samotnou realizaci a průběh Programu. Tito společně posuzují vložený Produkt Účastníka před zveřejněním, zda je v souladu s Pravidly a neodporuje dobrým mravům.


Účastník okamžikem vložení Produktu vyjadřuje svůj souhlas s bezplatným užitím a sdílením tohoto návrhu pořadatelem a organizátorem, a to všemi způsoby, které jsou ke dni podání návrhu do soutěže známé, zejména sdělováním návrhu široké veřejnosti, to vše v tištěné, elektronické, trojrozměrné nebo jiné podobě a bez omezení množství, území a času, dle uvážení pořadatele a organizátora, v souvislosti s Programem a/nebo k jiným marketingovým účelům pořadatele.


Vložením Produktu Účastník současně potvrzuje, že Produkt je výlučně jeho vlastním výtvorem, vlastnictvím nebo je oprávněn ke zprostředkování prodeje Produktu. Účastník odpovídá za to, že poskytnutím fotografie Produktu nejsou porušena autorská nebo jiná práva třetích osob. V případě nepravdivosti uvedeného potvrzení anebo v případě, že podáním fotografie Produktu jsou porušena práva třetích osob, je organizátor oprávněn soutěžícího z nabídek Produktů vyloučit; tím není dotčena odpovědnost Účastníka k náhradě škody pořadateli anebo třetím osobám.


Podáním každého Produktu Účastník prohlašuje, že má řádné souhlasy od všech osob případně zachycených na fotografii produktu k užití v souladu s těmito Pravidly, a také, že má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků případně zachycených na fotografii k užití tohoto Produktu v souladu s těmito pravidly. Účastník se zavazuje odškodnit Organizátora v případě jakýchkoliv škod jim způsobených v důsledku podání fotografie Produktu v rozporu s těmito Pravidly.

Přečtěte si jak postupovat při vkládání nabídek do startup-marketu.

Obecná ustanovení

Účastí v Programu Účastník, fyzická osoba, bere na vědomí, že Organizátor jakožto správce bude zpracovávat osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu (zejména jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, IČO, číslo účtu, údaje předané pro účel vyhodnocení Projektu), a to za účelem vyhodnocení Programu a připsání finanční odměny na účet po dobu 1 měsíce od skončení Programu.


Účastí v Programu Účastník, fyzická osoba souhlasí s tím, že Organizátor bude zpracovávat výše uvedené údaje za účelem propagace KB po dobu 2 let od skončení Programu. Údaje budou zpřístupněny členům odborné poroty a dále zpracovávány zpracovatelem – agenturou PHD. Účastník má právo přístupu k údajům, které poskytl a další práva dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Účastník je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat (bude tím však vyřazen z účasti v Programu). Na platnost a účinnost tohoto souhlasu nemá jakýkoliv vliv případné udělení, odvolání či neudělení jakéhokoli jiného souhlasu KB.


Účastí v Programu souhlasí Účastník, právnická osoba, s tím, aby jeho údaje byly předány zpracovateli, agentuře PHD a členům odborné poroty a aby v rozsahu Videoprezentace, popisu Videoprezentace a identifikačních údajů Účastníka byly zveřejněny a použity k propagaci KB.


Organizátor Programu má právo kdykoliv změnit podmínky Programu, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Program v jeho průběhu přerušit či předčasně ukončit.


Zjistí-li Organizátor v průběhu nebo po vyhlášení výsledků Programu, že Účastník uvedl v registračním formuláři nebo v průběhu Programu nepravdivé údaje nebo nepředložil-li přihlašovatel či výherce požadované doklady, je Organizátor oprávněn jej z Programu vyloučit, a pokud byla uvedenému Účastníkovi poskytnuta finanční odměna, žádat její vydání (vrácení).


Pravidla Programu či případné změny Pravidel jsou veřejně přístupná k nahlédnutí na internetových stránkách Programu na www.nastartujtese.cz.

Komerční banka