Česká obchodní inspekce a Úřad pro ochranu osobních údajů ve vztahu ke start-upům

30. srpna 2016Rady a tipy

V dnešní době, která přeje novým nápadům a novým podnikatelským záměrům, je dobré mít na paměti také orgány státní správy, se kterými se můžete dostat do styku při provozu vlastního start-upu.

ceska-obchodni-inspekce

Česká obchodní inspekce  

Česká obchodní inspekce („ČOI“) je orgánem státní správy, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu a má za úkol kontrolu fyzických a právnických osob, které prodávají či dodávají zboží, poskytují služby či vyvíjejí jinou podobnou činnost na vnitřním trhu (tj. území ČR), pokud nevykonává dozor jiný správní úřad. 
Detailně jsou působnost a pravomoci ČOI stanoveny v § 2 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů. Zde uvedeme výčet těch základních, se kterými se jakožto podnikatelé můžete setkat. ČOI kontroluje dodržování stanovených podmínek k zabezpečení jakosti výrobků včetně zdravotní nezávadnosti a podmínek pro skladování a dopravu. Dále kontroluje správné označení výrobků, používání ověřených měřidel a bezpečnost výrobků. ČOI dohlíží též na dodržování ostatních podmínek stanovených zvláštními právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování činností, které spadají do její působnosti ve smyslu předchozího odstavce.  
V případě, že ČOI dojde k závěru, že došlo k porušení zákonem stanovené povinnosti, může vám za méně závažná na místě uložit pokutu do výše 5.000,- Kč. Ve správním řízení je pak za porušení zákonných povinností možno uložit podnikateli vyšší pokutu, a to i v řádech milionů. Dále může ČOI například zakázat další výkon činnosti nebo nařídit uzavření provozovny.  

ČOI však nekontroluje kvalitu tabákových výrobků, potravin a pokrmů (to mají na starost jiné správní orgány). Zaměřuje se pouze na kontrolu dodržování předpisů z hlediska jejich prodeje. Nově je ČOI také příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní spotřebitelské smlouvy. 

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) 

Úřad pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“) vykonává dozor nad dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů.  
Registrovat se u ÚOOÚ jsou povinny všechny právnické i fyzické osoby, které jsou tzv. správci údajů. Jedná se o ty subjekty, které určují účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí jejich zpracování a odpovídají za něj. Za osobní údaj se považuje jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže ho lze dle dané informace přímo či nepřímo identifikovat. Zpracováním osobních údajů lze zmocnit nebo pověřit zpracovatele údajů. Ten pak na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje. Zpracovatel nemá povinnost se registrovat u ÚOOÚ. 

Registrační oznámení lze podat elektronicky prostřednictvím registračního formuláře umístěného na webových stránkách ÚOOÚ. Podání registračního oznámení není zpoplatněno. V případě nesplnění oznamovací povinnosti hrozí pokuta až do výše 1.000.000,- Kč (u fyzických osob) a 5.000.000,- Kč (u právnických osob). 

V § 18 zákona o ochraně osobních údajů jsou uvedeny výjimky, kdy osoby nepodléhají povinné registraci u ÚOOÚ. Jde například o situace, kdy jsou údaje poskytnuté zákazníkem použity pouze pro vyřízení objednávky a poté jsou ze systému smazány nebo také o uchovávání osobních údajů zaměstnance za účelem uzavření smlouvy a zpracování personální a mzdové agendy.


Autor: Mgr. Iveta Koubková, advokátka CEE Attorneys Tomíček Legal www.ceeattorneys.com

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.