Pravidla používání webu

 

Pravidla pro užívání webu www.nastartujtese.cz
Tato pravidla pro užívání webu www.nastartujtese.cz upravují:


1. Definice pojmů a obecná ustanovení
2. Registraci na Webu
3. Využívání Marketplace
4. Pravidla Soutěže
5. Zpracování osobních údajů
6. Omezení odpovědnosti
7. Účinnost a zveřejnění Pravidel

Pravidla jsou platná a účinná od 10.3.2023

1 Definice pojmů a obecná ustanovení

„ASMP ČR“ je Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR, sídlem Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín, která je odborným garantem Soutěže;
„Autorský zákon“ je z. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
„Marketplace“ je část Webu, která slouží Uživatelům k nabídce Produktů;
„Nabídka“ je nabídka Produktu zveřejněná na Marketplace;
„Občanský zákoník“ je z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů;
„Partneři“ jsou subjekty, jejichž seznam je uveden na Webu. Partneři dodávají odborné články do blogu, poskytují zvýhodněné nabídky Uživatelům, poskytují nefinanční ceny výhercům Soutěže a někteří z nich jsou součástí odborné poroty Soutěže;
„Pravidla“ jsou tato pravidla pro užívání webu www.nastartujte.se;
„Prezentace“ je videoprezentace nebo fotografie pořízená Soutěžícím za účelem propagace Projektu;
„Projekt“ je podnikatelský projekt Soutěžícího, se kterým se Soutěžící účastní Soutěže;
„Prodávající“ je Uživatel, který nabízí Produkt na Marketplace;
„Produkt“ je zboží a/nebo služba nabízená Uživatelem na Marketplace;
„Soutěž“ je Soutěž popsaná v článku 4 Pravidel;
„Soutěžící“ je subjekt blíže definovaný v článku 4.1 Pravidel, který se účastní Soutěže;
„Správce“ je Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360;
„Uživatel“ je subjekt, který provedl registraci na Webu za podmínek uvedených v článku 2 Pravidel;
„Web“ je web www.nastartujtese.cz;
„Zájemce“ je subjekt, který má zájem o Produkt.
Web je zaměřený na začínající podnikatele s cílem poskytnout jim důležité informace a podpořit je v jejich podnikání.
Součástí Webu je také Marketplace, kde je možné prezentovat nabídku Produktů.
Správce rovněž organizuje na Webu Soutěž o ceny odborné poroty a ceny veřejnosti za podmínek uvedených v Pravidlech.

2 Registrace na Webu

Registrovat na Webu se může jakákoliv právnická osoba nebo jakákoliv fyzická osoba, která dovršila věku šestnácti (16) let.
Registrací získá Uživatel přístup k prémiovému obsahu, kterým se rozumí zejména tematické ebooky a videa případně zvýhodněné nabídky Partnerů.
Registrace je také nutná ke vložení nabídky do Marketplace nebo k účasti v Soutěži, splňuje-li Uživatel podmínky pro užití Marketplace a účast v Soutěži stanovené dále Pravidly.
Registrace se provádí prostřednictvím emailu a zvoleného hesla nebo pomocí stávajícího profilu Uživatele na sociální síti Facebook nebo LinkedIn.
Okamžikem registrace vzniká Uživateli účet na Webu.
Registrací na Webu Uživatel bere na vědomí, že Správce využívá sdělené emailové adresy k informování o dění na Webu, jako je například vyhlášení začátku a konce Soutěže, informování o výhercích nebo aktualizacích Webu. Uživatel má právo podat Správci námitku proti zasílání těchto informací. Může tak učinit zasláním námitky na emailovou adresu info@nastartujtese.cz. Správce nebude po obdržení námitky ve smyslu tohoto ustanovení Pravidel již dále informace definované v tomto ustanovení Pravidel Uživateli zasílat.
Každý Uživatel má právo zrušit svůj účet na Webu. Zrušením účtu dochází zároveň ke smazání veškerých informací, které o sobě Uživatel uvedl, vč. jeho Projektů i nabídek Produktů v Marketplace.

3 Využívání Marketplace

Uživatel, který musí být podnikatelem, fyzickou nebo právnickou osobou, ve smyslu platných právních předpisů, má právo nabízet na Marketplace Produkt formou Nabídky za účelem jeho prodeje Zájemci.
Každá Nabídka před zveřejněním na Marketplace podléhá schválení Správcem, který posuzuje, zda je v souladu s Pravidly a neodporuje platným právním předpisům.
Za obsah Nabídky odpovídá Uživatel. Správce nenese žádnou odpovědnost za obsah Nabídky. Uživatel je povinen při zadávání Nabídky dodržovat Pravidla a příslušné právní předpisy.
Uživatel odpovídá za to a je povinen zajistit, že obsahem Nabídky a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Nabídce nebudou dotčena práva třetích osob, a to včetně, nikoliv však výlučně autorských práv, práv k ochranným známkám či osobnostních práv. Správce za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele nenese odpovědnost.
V případě, že Uživatel připojí k Nabídce fotografie, případně jiná autorská díla ve smyslu Autorského zákona, jejichž je autorem, uděluje Správci okamžikem vložení Nabídky na Marketplace bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, případně jiných autorských děl, a to na dobu zveřejnění Nabídky na Marketplace a ke způsobům užití v souladu s Pravidly (zejména tedy pro účely propagace Produktu na Marketplace). Správce je oprávněn Nabídky včetně fotografií, případně jiných autorských děl ve smyslu Autorského zákona, zveřejňovat a šířit je nejen na Webu ale také prostřednictvím sociálních sítí, případně jiným vhodným způsobem. Správce není povinen oprávnění udělená Uživatelem využít.
Správce si vyhrazuje právo z Marketplace odstranit fotografie, případně jiná autorská díla ve smyslu Autorského zákona, jejichž autorem je Uživatel, které nesplňují podmínky stanovené Pravidly.
Uživatel je v Nabídce povinen uvést úplné a pravdivé údaje o Produktu, včetně údajů o funkčnosti Produktu, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje Produktu.
Správce pouze zprostředkovává kontakt mezi Uživatelem a Zájemcem. Správce nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ Produktu, ani za jeho upotřebitelnost k účelu, k nimž je určen. Vztah mezi Uživatelem a Zájemcem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Odpovědnost za dodání, převzetí, či poskytnutí Produktu a zaplacení Produktu nese plně Uživatel a Zájemce.
Správce je oprávněn Nabídky, které dle jeho uvážení nesplňují podmínky Pravidel, odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
Správce prohlašuje, že po odstranění Produktu z Marketplace, nebude o Produktu dále šířit jakékoliv informace.

4 Pravidla Soutěže

Organizátorem Soutěže na Webu je Správce.
Cílem Soutěže je podpora podnikatelských projektů začínajících podnikatelů, tzv. „Start-ups“.

4.1 Soutěžící

Soutěž je určena pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby:
- které podnikají v České republice dle platných právních předpisů, přičemž jejich podnikatelská činnost a přihlašovaný projekt netrvá déle než dva roky (24 měsíců). Doba podnikání je posuzována podle oprávnění, na základě kterého je činnost vykonávána, které nebylo vydáno dříve než 24 měsíců před podáním přihlášky do Soutěže (ověřováno dle zápisů v živnostenském rejstříku, obchodním rejstříku atd.). Do lhůty 24 měsíců se nezapočítává přerušení živnostenského oprávnění. Zahájení nové oblasti podnikání související s přihlášeným projektem do Soutěže je taktéž akceptováno. Subjekty působící v oblasti nestátní neziskové organizace (zejména o.p.s., nadace či nadační fondy a spolky) se nemohou Soutěže účastnit,
- které mají vlastní podnikatelský Profi účet nebo Profi účet Gold od Komerční banky, a.s.,
- které nejsou v úpadku dle z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- které nemají v evidenci zachyceny daňové nedoplatky,
- které nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti Uživatele, nebo pro trestný čin proti majetku,
- které nemají splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

4.2 Podmínky Soutěže

Do Soutěže je možné přihlásit se v období, které je zveřejněno Správcem na Webu. Start Soutěže je zpravidla začátkem května a konec Soutěže začátkem září kalendářního roku. Konkrétní termín Soutěže zveřejňuje Správce na Webu.
Do Soutěže se může přihlásit Soutěžící splňující podmínky stanovené v Pravidlech, který na Webu pravdivě a úplně vyplní registrační formulář a zároveň přiloží veškeré požadované podklady a přílohy.
Každý jeden Soutěžící (každé IČO) se může zúčastnit pouze jednou, tzn. přihlásit jeden podnikatelský projekt. Pokud však podnikatel zastupuje více podnikatelských subjektů (IČO), má tedy i více možností účasti v Soutěži.
Soutěžící je oprávněn ze Soutěže odstoupit za podmínek dále uvedených v tomto ustanovení Pravidel. Odstoupením však Soutěžící ztrácí možnost další účasti v Soutěži a možnost získat případnou výhru v Soutěži. Odstoupení ze Soutěže provede Soutěžící smazáním Projektu z Webu, případně smazáním/zrušením registrace. Každý Soutěžící je oprávněn odstoupit ze Soutěže nejpozději 2 dny před dnem ukončení Soutěže zveřejněným Správcem dle Pravidel. Po tomto datu až do dne vyhlášení vítězů Soutěže již nesmí žádný ze Soutěžících, kteří v Soutěži zůstali, smazat Projekt z Webu, případně smazat/zrušit registraci. Po dni vyhlášení vítězů Soutěže smí smazat Projekt z Webu, případně smazat/zrušit registraci ti ze Soutěžících, kteří v Soutěži zůstali, vyjma vítězů Soutěže. Vítězové Soutěže nejsou oprávněni smazat Projekt z Webu, případně smazat/zrušit registraci po dobu 2 let od vyhlášení vítězů Soutěže.

4.3 Kategorie Soutěže a ceny, vyloučení ze Soutěže

Správce se prostřednictvím Soutěže rozhodl podpořit začínající podnikatele a firmy.
Předmětem Soutěže je posouzení Projektů ve dvou kategoriích:

4.3.1 Cena odborné poroty (dále jen „Cena odborné poroty“)

Odborným garantem Soutěže je AMSP ČR.
Odborná porota Soutěže bude mít zpravidla 5 až 7 členů a bude složena ze zástupců Správce, AMSP ČR a Partnerů.
K posouzení odbornou porotou bude předložen Projekt Soutěžícího, který bude vyplněn a uložen na předem stanoveném formuláři, dostupném na Webu. Neveřejná část Projektu (ve formuláři je označena) nebude zveřejněna. Členové odborné poroty jsou vázáni povinností mlčenlivosti o nezveřejňovaných informacích, které se v rámci jejich činnosti člena poroty dozví. Projekt bude zpřístupněn k nahlédnutí rovněž Partnerům, kteří jsou taktéž vázáni povinností mlčenlivosti.
Při odborném posouzení Projektu budou zohledněna zejména následující kritéria:
- celková úroveň zpracování Projektu
- inovativnost, originalita a zajímavost
- potenciál dalšího rozvoje, realizovatelnost Projektu
- zpracování finančního plánu
Soutěžící, jehož Projekt bude odbornou porotou vyhodnocen jako nejlepší, získá finanční odměnu ve výši 300 000,- Kč na realizaci svého Projektu, Soutěžící, který bude vyhodnocen jako druhý, získá finanční odměnu 100 000,- Kč, Soutěžící, který bude vyhodnocen jako třetí, získá finanční odměnu 50 000,- Kč , Soutěžící, který bude vyhodnocen jako čtvrtý a pátý, získá každý finanční odměnu 25 000,- Kč.
Finanční odměnu poskytuje Správce a všichni tři ocenění navíc získají další ceny od Partnerů, které jsou vždy zveřejněny na Webu.
Finanční odměna bude Soutěžícím poukázána Správcem ve prospěch jejich podnikatelského účtu vedeného u Správce, který Soutěžící uvedl v přihlašovacím formuláři do Soutěže, a to nejpozději 1 měsíc po zveřejnění výsledků Soutěže. Vítězové Ceny odborné poroty budou o výhře informováni na email nebo telefonní číslo uvedené v přihlašovacím formuláři do Soutěže.
Navíc získá každý soutěžící, který zaregistruje svůj projekt a tento projekt bude schválen:
- poukaz na 45 minutovou odbornou konzultaci na optimalizaci webu nebo tvorbu nového webu v nástroji „Webmium“ ve výši 10 000,- Kč od jednoho z Partnerů, a to společnosti nexum Trilog a.s., provozovatele webmium.cz . Detaily webu, vyjma ceny a rozsahu, jak jsou uvedeny v tomto odstavci, budou dohodnuty mezi Partnerem a Soutěžícím. Poukaz je nutné u Partnera vyčerpat do 30.11. příslušného kalendářního roku. - poukaz na 30 minut právní konzultace od jednoho z Partnerů, a to společnosti eLegal advokátní kancelář, s.r.o., která se mimo jiné specializuje na právní oblasti v e-commerce a duševního vlastnictví, provozovatele www.elegal.cz. Čerpání poukazu si dohodne sám Soutěžící přímo s Partnerem této ceny. Poukaz je nutné vyčerpat do 30.11. příslušného kalendářního roku. - poukaz na 30 minut marketingovou konzultaci na téma efektivního využití venkovní reklamy od společnosti BigMedia, spol. s r.o. , portálu Plakátov.cz. Navíc získá každý schválený projekt k první objednávce billboard zdarma. Čerpání poukazu si dohodne sám Soutěžící přímo s Partnerem této ceny. Poukaz je nutné vyčerpat do 30.11. příslušného kalendářního roku.

4.3.2 PLAKÁTOV cena veřejnosti (dále jen „Cena veřejnosti“)

Každý Soutěžící, který přihlásí Projekt do Soutěže o cenu odborné poroty, se současně automaticky účastní i soutěže o Cenu veřejnosti.
Soutěžící na Webu vyplní veřejnou část přihlašovacího formuláře do Soutěže a nahraje Prezentaci.
Každá Prezentace Soutěžícího před zveřejněním na Webu podléhá schválení Správcem, který posuzuje Prezentaci před zveřejněním, zda je v souladu s Pravidly a neodporuje dobrým mravům.
Soutěžícím schválené Prezentace budou zveřejněny na Webu a veřejnost pro ně bude mít možnost hlasovat.
Soutěžící, jehož Prezentace obdrží největší počet hlasů veřejnosti, získá od firmy BigMedia, spol. s r.o. , portálu Plakátov.cz částku ve výši 100 000 Kč na reklamní kampaň od této společnosti. Výherce si čerpání výhry dohodne sám přímo s Partnerem této ceny. Vítěz Ceny veřejnosti bude o výhře informován na email nebo telefonní číslo uvedené v přihlašovacím formuláři do Soutěže. Kompletní přehled cen, včetně dalších cen poskytovaných Partnery je uveden a Webu.
V případě, že Prezentace splňuje náležitosti autorského díla ve smyslu ustanovení § 2 Autorského zákona, Soutěžící okamžikem zveřejnění Prezentace na Webu uděluje Správci bezúplatně oprávnění k
užití Prezentace všemi způsoby uvedenými v § 12 Autorského zákona (zejména, nikoliv však výlučně, je Správce oprávněn užít Prezentaci k propagačním a marketingovým účelům), a to po dobu trvání majetkových práv k Prezentaci a na neomezeném území s tím, že Správce bude oprávněn postoupit tato oprávnění na třetí osoby dle ustanovení § 2364 Občanského zákoníku nebo poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě v souladu s ustanovením § 2363 Občanského zákoníku. Soutěžící prohlašuje, že od osob objevujících se v Prezentaci zajistil svolení s pořízením nahrávky a jejím dalším použitím pro účely v Pravidlech.
Okamžikem odeslání Projektu Soutěžící uděluje Správci oprávnění Prezentaci upravit či jinak měnit a oprávnění Prezentaci spojovat s jiným dílem, jakož i oprávnění zařazovat Prezentaci do díla souborného.
Správce není povinen oprávnění udělená Soutěžícím využít.
Soutěžící rovněž prohlašuje, že Prezentace nebyly Soutěžícím pořízeny v rozporu s Autorským zákonem a dále prohlašuje, že Prezentace nebyly Soutěžícím pořízeny a nejsou Soutěžícím použity v rozporu s ustanoveními §§ 84 a násled. Občanského zákoníku.
Soutěžící souhlasí s rozmnožováním a rozšiřováním Prezentací Správcem, a to zejména prostřednictvím tisku a internetu. Správce si vyhrazuje právo Prezentace pořízené v rozporu s podmínkami Pravidel neuveřejnit na Web, případně je z Webu vyřadit.
Nejlépe hodnocené Projekty a Prezentace budou po vyhlášení výsledků podpořeny mediální komunikací spojenou s vyhlášením Soutěže.
Pravidla hlasování
Hlasovat pro jednotlivé Prezentace může jakákoliv právnická osoba nebo jakákoliv fyzická osoba, která dovršila věku šestnácti (16) let. Hlasování je možné pouze jedenkrát z jedné emailové adresy. Zároveň z jedné emailové adresy je možné hlasovat pro libovolné množství Prezentací. Hlasovat pro vybrané Prezentace je možné po celou dobu trvání Soutěže. Konkrétní termíny pro hlasování jsou zveřejněny na Webu.

4.3.3 Vyloučení ze Soutěže

Ze Soutěže budou vyloučeny shodné Projekty, které byly daným Soutěžícím přihlášeny již v minulých ročnících Soutěže.
Správce má během celé doby trvání Soutěže právo vyloučit ze Soutěže ty Soutěžící, u kterých se domnívá, že v Soutěži nejednali čestně, jednali v rozporu s dobrými mravy nebo je jejich předmět podnikání v rozporu s obchodní politikou Správce (jedná se zejména o podnikání v oblasti: produkce a prodej zbrojní techniky, produkce a prodej vybraných zbrojních výrobků nebo export vojenského materiálu dle z.č. 38/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Posouzení nároku na získání odměny je výhradně záležitostí Správce. Pokud bude prokázáno Soutěžícímu s největším počtem získaných hlasů v Soutěži podvodné jednání (například hlasování z mailové farmy, finanční motivace pro veřejnost kvůli hlasování apod.) či se jen Správce domnívá, že Soutěžící v Soutěži nejednal čestně nebo jednal v rozporu s dobrými mravy, Správce má právo takového Soutěžícího vyloučit a Cenu odborné poroty nebo Cenu veřejnosti získává následující Soutěžící v pořadí.
Zjistí-li Správce v průběhu Soutěže nebo i po vyhlášení výsledků Soutěže, že Soutěžící uvedl v registračním formuláři nebo v průběhu Soutěže nepravdivé údaje nebo nepředložil-li přihlašovatel či výherce požadované doklady, je Správce oprávněn jej ze Soutěže vyloučit, a pokud byla uvedenému Soutěžícímu poskytnuta finanční odměna, žádat její vydání (vrácení).

4.3.4 Změny podmínek Soutěže

Správce má právo kdykoliv změnit podmínky Soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Soutěž v průběhu Soutěže přerušit či předčasně ukončit.

5 Zpracování osobních údajů

Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s jeho účastí v Soutěži bude za účelem vyhodnocení Soutěže, informování výherců a distribuci výhry docházet po dobu trvání Soutěže a dalších 3 měsíců po jejím skončení ke zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa, telefonní číslo. Údaje budou zpřístupněny členům odborné poroty. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, resp. zajištění fungování Soutěže.
Soutěžící bere na vědomí, že budeme zpracovávat jméno, které uvedl při registraci a odkazy na sociální sítě, které uvedl při zadávání Projektu a to po dobu 10 let, za účelem propagace jednotlivých Projektů a Webu, a to v podobě zveřejnění Prezentace a popisu. Toto zpracování je oprávněným zájmem Správce a Soutěžící vůči němu může podat námitku. Této námitce Správce automaticky vyhoví a upustí od dalšího zpracování.
Zpracování osobních údajů subjektů odlišných od Soutěžícího se řídí těmito podmínkami.
Správcem osobních údajů je Správce. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu. Své právo může uplatnit zasláním požadavku na emailovou adresu info@nastartujtese.cz.
Více informací v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

6 Omezení odpovědnosti

Některé z informací publikovaných na Webu přebírá Správce z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Správce však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.
Správce nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které Uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Webu, s výjimkou škod způsobených zveřejněním nepravdivých regulatorních informací. Správce také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím uvedených stránek. Správce dále nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek patřících třetím stranám, které lze navštívit prostřednictvím Webu.

7 Účinnost a zveřejnění Pravidel

Pravidla jsou účinná od 10.3.2023.
Pravidla jsou veřejně přístupná na Webu.
Pravidla je oprávněn Správce měnit jednostranně, změna Pravidel nabývá účinnosti zveřejněním změny Pravidel na Webu.

Kompletní pravidla (pdf, 227kB) >>