Návrh ergonomického pracoviště ve VR pomocí MoCap

Návrh optimálního pracoviště v předvýrobní fázi splňujícího ergonomické limity dle české legislativy ověřením na modelu ve virtuální realitě

Projekt spočívá v inovativním řešení návrhu pracovišť, optimalizaci pracovních činností a tvorbě pracovních instrukcí za využití digitalizace v souvislosti s konceptem průmyslu 4.0. Cílem je tvorba 3D modelu pracoviště, na němž je bude ověřeno dodržení ergonomických a bezpečnostních limitů dle české legislativy (NV 361/2007 Sb.). Během výroby často dochází ke vzniku chyb a nedostatků, které se mohou projevit plýtváním ve výrobním procesu, zhoršenou kvalitou výrobků, ale také zdravotními problémy pracovníků. Jakékoliv zásahy do již existujícího pracoviště s sebou nesou vysoké náklady na změny. Díky výše zmíněnému přístupu je možné zjistit nedostatky již v předvýrobní fázi, pomocí správných technologických a konstrukčních řešení je eliminovat, a tím dosáhnout znatelných finančních úspor u výrobních i nevýrobních podniků. Zajištění vhodných ergonomických pracovních podmínek zajišťuje eliminaci rizik vzniku nemocí z povolání u pracovníků, ochraně zaměstnanců a s tím souvisejících nákladů.

Inovacemi k perfektně fungujícímu podniku!

O projektu

Využitím technologie virtuální reality a tvorby virtuálního modelu pracoviště je možné provádět simulace reálných činností již ve fázi před skutečnou implementací do provozu. Figurant provádějící reálné činnosti na modelu pracoviště je oblečen do kinematického obleku Motion Capture, jenž přenáší reálné pohyby do virtuálního prostředí. Oblek v reálném čase zaznamenává data o pohybu. Tato data jsou následně přepočtena a vyhodnocena aplikací vytvořenou společností CIE Industry respektující nastavené parametry dle legislativy ČR.

Náš inovativní přístup v tomto směru sleduje trend vyvolaný českou legislativou, která stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci. Jednou z podmínek je členění rizikových faktorů pracovních podmínek, jejich zjišťování a hodnocení fyzické zátěže ve vztahu k pracovním polohám. Toto hodnocení stanovuje kategorizaci prací, která definuje pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví pracovníka.

Vzhledem k velkému objemu zaznamenaných dat (až 120 snímků za vteřinu) je dosaženo vyšší přesnosti a objektivnosti měření oproti klasickým přístupům návrhu pracoviště. Aplikace vyhodnocující naměřená data poskytuje přehled o ergonomické vhodnosti řešení a poukazuje na nedostatky v rámci konstrukčního řešení pracoviště. Standardizace parametrů hodnocení pomocí aplikace eliminuje potřebu specialisty v ergonomii a díky tomu je dosaženo časových i finančních úspor. Model pracoviště ve virtuální realitě umožňuje testovat změny v konceptu pracoviště a upravovat jeho parametry pro dosažení zlepšení v oblasti ergonomie. Díky těmto možnostem je v rámci hodnocení možné vytipovat problémové oblasti procesu a operativně je optimalizovat v modelu pracoviště. Zároveň je předcházeno případným nákladům spojeným s dodatečnými úpravami na již existujícím pracovišti.

Na model pracoviště ve virtuální realitě dále navazujeme tvorbou standardů pracoviště a pracovních činností. Zároveň je model možné využít pro zaškolení pracovníků při nástupu na danou pozici.

Hlavní cíle

  • Ergonomicky optimální pracoviště
  • Verifikace vhodnosti pracoviště ve fázi vývoje
  • Ověření ergonomických a bezpečnostních limitů pomocí technologie Motion Capture
  • Testování a optimalizace pomocí virtuální reality

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, pořadí vítězů naleznete v archivu projektů.