Traffic Smart

Řízení silniční dopravy pomocí optimalizace zelených fází světelných signalizačních zařízení (SSZ) dle aktuální dopravní situace.

Projekt Traffic Smart využívá neuronovou síť k analýze aktuální dopravní situace za účelem zvýšit nejen plynulost, ale i bezpečnost dopravy a z dlouhodobého hlediska snížit náklady na provoz a údržbu dopravní infrastruktury. Neuronová síť detekuje a klasifikuje objekty z kamer umístěných na křižovatce, prioritizaci jednotlivých jízdních směrů zajišťuje matematická optimalizace. Tak bude řídicí systém křižovatky vědět, kde, kolik a jaký typ dopravních prostředků (a chodců) na křižovatce čeká a na základě těchto dat v reálném čase rozhoduje, které strany křižovatky dostanou zelenou fázi. V případě implementace systému na více křižovatek lze docílit efektu tzv. dynamické zelené vlny, kdy systém dokáže adaptivně zajistit synchronizaci semaforů nejen jednotlivých směrů, ale zejména v závislosti na aktuální dopravní situaci. Systém je datově propojitelný například s polohovými daty vozidel IZS a MHD pro přesnější preference, logika řízení lze lehce měnit pro různé potřeby měst.

Děláme města zelenější.

O projektu

Naše řešení je inovativní ve dvou rovinách. První je využití neuronové sítě pro potřeby identifikace a klasifikace přesného počtu účastníků silničního provozu z obrazu kamer. Nynější bodové detektory a čidla zaznamenávají pouze informaci, zda nějaký objekt na křižovatce čeká, či nikoli. Naše řešení bude zaznamenávat přesnou pozici i počet účastníků silničního provozu na křižovatce, jejich klasifikaci, a také jejich přibližnou rychlost (výpočet na základě pozic objektu z po sobě jdoucích snímků z kamer). Tím by systém obecně identifikoval objekty bez jakýchkoli biometrických údajů a rozpoznal by „co, kolik, kde a jak dlouho“ na dané křižovatce čeká.
Druhá rovina řešení spočívá v optimalizačním programu. Fázování křižovatek byla odpověď na
bezpečnost provozu ve statických systémech řízení. Naše řešení (logické přepínání fází na křižovatkách) by ovšem nebylo rozděleno do několika málo předem definovaných fází, jak tomu je v případě nyní používaných systémech řízení dopravy, nýbrž by mělo pouze nadefinované kolizní vztahy, tedy ty směry křižovatky, kterým nelze současně spustit zelenou fázi (například z jedné strany křižovatky zelenou pro odbočení doleva a z druhé strany pro směr rovně). Tímto se systém zbytečně nelimituje v možnostech kombinací jednotlivých fází a zároveň vynucuje bezpečnost provozu.
Systém je prvkem koncepce Smart City a klade důraz na environmentální a sociální přínosy, jakož i nákladovou efektivnost.

Autor projektu

Traffic Smart

Hlavní cíle

  • Plynulejší, bezpečnější a ekologičtější doprava ve městech
  • Snížení nákladů údržby dopravní infrastruktury

Hlasování

Hlasování již bylo ukončeno, pořadí vítězů naleznete v archivu projektů.