Pravidla grantového programu „Nastartujte se“

Organizátor a cíl Programu

Organizátorem grantového programu (dále jen „Program“) je Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „KB“ nebo „Organizátor“). Odborným garantem programu je Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR (dále jen „AMSP ČR“).

Cílem programu je podpora podnikatelských projektů mladých, začínajících podnikatelů, tzv. „Start-ups“.

Účastník Programu

Program je určen pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby:

Podmínky Programu

Do Programu je možné se přihlásit od 6. 5. 2019 (0:00 h) do 6. 9. 2019 (23:59 h SEČ).

Do Programu se může přihlásit podnikatelský subjekt splňující podmínky stanovené v těchto pravidlech (dále jen „Pravidla“), který na webové stránce www.nastartujtese.cz pravdivě a úplně vyplní registrační formulář a zároveň přiloží veškeré požadované podklady a přílohy.

Každý jeden Účastník Programu (každé IČO) se může zúčastnit pouze jednou, tzn. přihlásit jeden podnikatelský projekt. Pokud však podnikatel zastupuje více podnikatelských subjektů (IČO), má tedy i více možností účasti v Programu.

Z Programu budou vyloučeny shodné projekty, které byly daným Účastníkem přihlášeny již v minulých ročnících Programu.

Organizátor má právo vyloučit z Programu ty Účastníky, u kterých se domnívá, že v Programu nejednali čestně, jednali v rozporu s dobrými mravy nebo je jejich předmět podnikání v rozporu s obchodní politikou banky (jedná se zejména o podnikání v oblasti: produkce a prodej zbrojní techniky, produkce a prodej vybraných zbrojních výrobků nebo export vojenského materiálu dle zákona č. 38/1994 Sb.)

Kategorie Programu a ceny

Organizátor se prostřednictvím tohoto Programu rozhodl podpořit začínající podnikatele a firmy. Předmětem Programu je posouzení podnikatelských projektů registrovaných Účastníků ve dvou kategoriích:

Cena odborné poroty

Odborným garantem Programu je Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků v ČR. Odborná porota bude mít 5 až 7 členů a bude složena ze zástupců AMSP ČR, Organizátora, podnikatelů a partnerů programu.

K posouzení odbornou porotou bude předložen podnikatelský projekt (dále jen „Projekt“) Účastníka, který bude vyplněn a uložen na předem stanoveném formuláři, dostupném na webu Programu. Obsah předloženého Projektu nebude nikde zveřejněn a podléhá bankovnímu tajemství. Členové odborné poroty přitom budou vázáni mlčenlivostí o nezveřejňovaných informacích, které se v rámci jejich činnosti člena poroty dozví.

Při odborném posouzení Projektu budou zohledněna zejména následující kritéria:

Účastník, jehož Projekt bude odbornou porotou vyhodnocen jako nejlepší, získá finanční odměnu ve výši 300 000 Kč na realizaci svého Projektu, účastník, který bude vyhodnocen jako druhý získá finanční odměnu 100 000 Kč a účastník, který bude vyhodnocen jako třetí získá finanční odměnu 50 000 Kč. Odměna bude Účastníkům poslána na podnikatelský účet vedený v KB uvedený v registraci Účastníka, a to nejpozději 1 měsíc po zveřejnění výsledků Programu. Vítězové ceny odborné poroty budou o výhře informováni na email nebo telefonní číslo uvedené v registraci, a to nejpozději do 30. 11. 2019.

Pokud bude prokázáno Účastníkovi v Programu o cenu odborné poroty podvodné jednání, Organizátor má právo takého Účastníka vyloučit a cenu odborné poroty získává další Účastník v pořadí s nejlepším Projektem. Tzn., pokud bude vyloučen účastník, který skončil na prvním místě, cenu získá účastník na druhém místě a celé pořadí se o jedno místo posune – druhý bude první, třetí bude druhý a čtvrtý získá třetí místo.

E15 cena veřejnosti (dále jen cena veřejnosti)

Každý Účastník, který přihlásí svůj projekt do ceny odborné poroty, se současně automaticky účastní i soutěže o cenu veřejnosti. Na webových stránkách Programu nahraje videoprezentaci nebo fotografii ke svému podnikatelskému záměru (dále jen „Prezentace“).

Prezentace, zadaná Účastníkem, může být zveřejněna na webové stránce Programu. Každá Prezentace Účastníka před zveřejněním podléhá schválení Organizátorem a agenturou PHD a.s., IČO 26210738, se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/5, PSČ 140 00, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6838 (dále jen „PHD“), která externě zajišťuje samotnou realizaci a průběh Programu. Tito společně posuzují Prezentaci Účastníka před zveřejněním, zda je v souladu s Pravidly a neodporuje dobrým mravům.

Schválené Prezentace se stručným popisem budou zveřejněny na webové a facebookové stránce Programu. Veřejnost bude mít možnost hlasovat pro vybrané Prezentace na webu Programu.

Účastník, jehož Prezentace obdrží největší počet hlasů veřejnosti, získá finanční odměnu ve výši 100.000 Kč na podporu svého podnikatelského záměru. Odměna bude Účastníkovi poslána na podnikatelský účet vedený v KB uvedený v registraci Účastníka, a to nejpozději 1 měsíc po zveřejnění výsledků Programu. Vítěz ceny veřejnosti bude o výhře informován na email nebo telefonní číslo uvedené v registraci, a to nejpozději do 30. 11. 2019.

V případě, že Prezentace splňuje náležitosti autorského díla ve smyslu ustanovení § 2 z. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), Účastník okamžikem zveřejnění Prezentace na webové stránce Programu uděluje Organizátorovi bezúplatně oprávnění k užití Prezentace všemi způsoby uvedenými v § 12 Autorského zákona (zejména, nikoliv však výlučně, je Organizátor oprávněn užít Prezentaci k propagačním a marketingovým účelům), a to po dobu trvání majetkových práv k Prezentaci a na neomezeném území s tím, že Organizátor bude oprávněn postoupit tato oprávnění na třetí osoby dle ustanovení § 2364 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) nebo poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě v souladu s ustanovením § 2363 Občanského zákoníku. Účastník prohlašuje, že od osob objevujících se v Prezentaci zajistil svolení s pořízením nahrávky a jejím dalším použitím pro účely v těchto Pravidlech.

Okamžikem zveřejnění Prezentace na webové stránce Programu Účastník uděluje Organizátorovi oprávnění Prezentaci upravit či jinak měnit a oprávnění Prezentaci spojovat s jiným dílem, jakož i oprávnění zařazovat Prezentaci do díla souborného.

Organizátor není povinen oprávnění udělená Účastníkem využít.

Účastník rovněž prohlašuje, že Prezentace nebyly Účastníkem pořízeny v rozporu s Autorským zákonem a dále prohlašuje, že Prezentace nebyly Účastníkem pořízeny a nejsou Účastníkem použity v rozporu s ustanoveními §§ 84 a násled. Občanského zákoníku. Účastník souhlasí s rozmnožováním a rozšiřováním Prezentací Organizátorem, a to zejména prostřednictvím tisku a internetu.

Organizátor si vyhrazuje právo Prezentace pořízené v rozporu s podmínkami Pravidel nezařadit na webové stránky Programu, případně je z webových stránek Programu vyřadit.

Posouzení nároku na získání odměny je výhradně záležitostí Organizátora. Pokud bude prokázáno Účastníkovi s největším počtem získaných hlasů v Programu podvodné jednání či se jen Organizátor domnívá, že Účastník v Programu nejednal čestně nebo jednal v rozporu s dobrými mravy, Organizátor má právo takového Účastníka vyloučit a cenu veřejnosti získává druhý Účastník v pořadí.

Nejlépe hodnocené Projekty a Prezentace budou po vyhlášení výsledků podpořeny mediální komunikací spojenou s vyhlášením Programu.

Pravidla hlasování

Hlasovat pro jednotlivé Projekty je možné pouze jedenkrát denně. Z jedné emailové adresy je možné hlasovat pro libovolné množství projektů. Hlasovat pro vybrané Prezentace je možné do 20. 9. 2019 (23:59 h SEČ).

Možnost získání finanční podpory od třetí strany

Účastníci Programu získávají zároveň možnost propagace vlastního výrobku nebo služby (dále jen „Produkt“) s možností odkupu třetí stranou a tím získat finanční podporu na rozvoj svého podnikání. Přímá komunikace se třetí stranou, finanční transakce, dodání Produktu a případné reklamace probíhají výlučně mezi Účastníkem a třetí stranou. Komerční banka, a.s., nenese za odkup žádnou odpovědnost, je pouze prostředníkem informací o zájmu odkupu Produktu třetí stranou.

Produkt se stručným popisem, bude zveřejněn na webové stránce Programu. Každý Produkt Účastníka před zveřejněním podléhá schválení Organizátorem a agenturou PHD, která externě zajišťuje samotnou realizaci a průběh Programu. Tito společně posuzují vložený Produkt Účastníka před zveřejněním, zda je v souladu s Pravidly a neodporuje dobrým mravům.

Účastník okamžikem vložení Produktu vyjadřuje svůj souhlas s bezplatným užitím a sdílením tohoto návrhu pořadatelem a organizátorem, a to všemi způsoby, které jsou ke dni podání návrhu do soutěže známé, zejména sdělováním návrhu široké veřejnosti, to vše v tištěné, elektronické, trojrozměrné nebo jiné podobě a bez omezení množství, území a času, dle uvážení pořadatele a organizátora, v souvislosti s Programem a/nebo k jiným marketingovým účelům pořadatele.

Vložením Produktu Účastník současně potvrzuje, že Produkt je výlučně jeho vlastním výtvorem, vlastnictvím nebo je oprávněn ke zprostředkování prodeje Produktu. Účastník odpovídá za to, že poskytnutím fotografie Produktu nejsou porušena autorská nebo jiná práva třetích osob. V případě nepravdivosti uvedeného potvrzení anebo v případě, že podáním fotografie Produktu jsou porušena práva třetích osob, je organizátor oprávněn soutěžícího z nabídek Produktů vyloučit; tím není dotčena odpovědnost Účastníka k náhradě škody pořadateli anebo třetím osobám.

Podáním každého Produktu Účastník prohlašuje, že má řádné souhlasy od všech osob případně zachycených na fotografii produktu k užití v souladu s těmito Pravidly, a také, že má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků případně zachycených na fotografii k užití tohoto Produktu v souladu s těmito pravidly. Účastník se zavazuje odškodnit Organizátora v případě jakýchkoliv škod jim způsobených v důsledku podání fotografie Produktu v rozporu s těmito Pravidly.

Přečtěte si jak postupovat při vkládání nabídek do startup marketu.

Obecná ustanovení

Účastník v programu bere na vědomí, že v souvislosti s jeho účastí v soutěži bude za účelem vyhodnocení soutěže, informování výherců a distribuci výhry docházet po dobu trvání soutěže a dalších 2 měsíců po jejím skončení ke zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa, telefonní číslo. Dále budou tyto údaje zpracovávány za účelem propagace KB po dobu trvání projektu a následující 2 let od skončení Programu, a to v podobě zveřejnění Prezentace, popisu Prezentace a identifikačních údajů Účastníka. Údaje budou zpřístupněny členům odborné poroty a dále zpracovávány zpracovatelem – agenturou PHD, a.s., IČO 262 107 38, se sídlem Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, resp. zajištění fungování soutěže. Poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné, je však nutnou podmínkou účasti v soutěži;

Účastník v programu bere na vědomí, že Pořadatel může výše uvedené údaje včetně výsledků soutěže zveřejnit a dále je může zpracovávat pro účely své interní komunikace po dobu trvání projektu a následujících 2 let od skončení programu. Toto zpracování je oprávněným zájmem Pořadatele a účastník v programu vůči němu může podat námitku. Této námitce pořadatel automaticky vyhoví a upustí od dalšího zpracování, pro soutěžícího to však znamená automatické vyřazení ze soutěže a ztrátu možnosti výhry.

Účastí v Programu souhlasí Účastník, právnická osoba, s tím, aby jeho údaje byly předány zpracovateli, agentuře PHD a členům odborné poroty a aby v rozsahu Prezentace, popisu Prezentace a identifikačních údajů Účastníka byly zveřejněny a použity k propagaci KB.

Správcem osobních údajů je KB. Účastník v programu má právo přístupu ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Účastník v programu má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Organizátor Programu má právo kdykoliv změnit podmínky Programu, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Program v jeho průběhu přerušit či předčasně ukončit.

Zjistí-li Organizátor v průběhu nebo po vyhlášení výsledků Programu, že Účastník uvedl v registračním formuláři nebo v průběhu Programu nepravdivé údaje nebo nepředložil-li přihlašovatel či výherce požadované doklady, je Organizátor oprávněn jej z Programu vyloučit, a pokud byla uvedenému Účastníkovi poskytnuta finanční odměna, žádat její vydání (vrácení).

Pravidla Programu či případné změny Pravidel jsou veřejně přístupná k nahlédnutí na internetových stránkách Programu na www.nastartujtese.cz.

Komerční banka