Jak může překotný růst zabít firmu?

16. července 2021Rady a tipy

Existuje životní cyklus podniku, který se dělí na několik fází. Těmi fázemi jsou: fáze zrodu, růstu, dozrávání a zralosti, krize a zánik. Platí přitom, že v každé fázi je třeba se o firmu starat jinak. Velké nebezpečí se ale skrývá hned na samotném začátku, kdy se často zdá, že všechno jde skvěle.

Rust

Růst firmy

Fáze zrodu je v podstatě etapa, která začíná založením podniku, veškerou s tím spojenou administrativou, strategickými plány, cíli a vizemi podniku. Společnost se pomalu rozkoukává na trhu, definuje cílovou skupinu a získává první zákazníky. 
Na tuto fázi navazuje růst. Ve fázi růstu již podnik rozšiřuje objem svých produktů, proniká na nové trhy, bývá známá nejen v nejbližším okolí, roste jí počet zákazníků, kteří se opakovaně vrací k nákupům, stoupá obrat a zisk. Spolu s tím ale rostou i náklady na marketing, distribuci i mzdové náklady. V růstové fázi jsou také typické vyšší investice, a proto se stanovuje finanční strategie, která obsahuje finanční plán a analýzu. Ne vždy je však rychlý růst firmy žádoucí. Jak ukazuje zkušenost mnoha startupů, překotný růst totiž může i firmu položit.

Jak překotný růst může zabít firmu?

Tlak na maximalizaci růstu

Jednou z manažerských chyb je vyvíjení tlaku na maximalizaci růstu firmy. Značné investice do navyšování majetku je totiž třeba zajistit finančními prostředky. Ty firma získává z interních i externích zdrojů. Manažeři si ale často neuvědomují, že tempo růstu firmy nemusí souviset se zvětšováním firemního podílu na trhu a růstem zisku. A právě růst je tak rozhodující fází životního cyklu firmy. Zde se totiž rozhoduje, zda firma poroste dál nebo ji čeká strmý pád.

Nedostatek financí

Příliš vysoké tempo růstu vyžaduje investice do materiálu, strojů, majetku i pracovní síly. Jenže tyto investice je třeba také financovat. Z počátku firmě zpravidla chybí finanční prostředky a firma se tak velmi snadno může dostat do dluhové pasti. Z toho důvodu je třeba mít dobře stanovený finanční plán a velmi pečlivě hlídat cash-flow.

Všechno stihnu, žádný problém

Někdy platí, že méně je více. Jednou z chyb může být špatné plánování svých výrobních kapacit. Při růstu firmy roste i počet objednávek či zakázek. Problém je, že na jejich vyřízení chybí lidé, materiál i čas. Objednávky tak nejsou vyřízeny včas, zákazníci jsou naštvaní a trpí pověst firmy. Navíc zákazník může odstoupit od objednávky, tudíž firmě vzniknou dodatečné náklady. Při přecenění svých sil a nedostatečném plánování výrobních kapacit se může růst snadno pomocí chaosu, neorganizovanosti a přepracovanosti přeměnit v krizi.

Majitel firmy nemusí být ještě dobrým manažerem

Dalším z problémů, kdy růst firmy může zabít firmu, je i přehnané sebevědomí majitele firmy. Růst firmy si lze představit jako dostihového koně. Ne každý, kdo vlastní koně, na něm umí jezdit jako šampion. Jakmile se kůň splaší nebo zdivočí, je potřeba vzít otěže pevně do rukou. Zkušený jezdec dokáže zkrotit i divokého koně a vyhrát s ním závod, ale začínajícího jezdce může tato jízda stát život. Ve fázi rychlého růstu firmy je třeba dobře zvážit, jestli nepředat otěže někomu zkušenějšímu. Majitel firmy může udávat směr firmy, ale zkušený manažer ji umí řídit tak, aby dosáhl stanovených cílů a aby nedošlo k pádu firmu. Špatné řízení firmy je jízdenkou k zániku firmy, proto je třeba věnovat čas i energii výběru dobrého a zkušeného manažera.

Aby nedošlo k pádu firmy již při růstu

Růst firmy je dynamickou fází životního cyklu podniku. Aby nedošlo k zániku firmy dřív, než firma dojde do fáze stability, je třeba sledovat některé důležité ukazatele, které vypovídají o zdraví firmy a její finanční situaci. Na základě nich si lze udělat určitou představu o hospodaření firmy a v případě známek rizika je třeba rychle reagovat. Mezi jedněmi z těch nejdůležitějších jsou ukazatelé rentability, aktivity a zadluženosti.

Rentabilita vloženého kapitálu (ROE) poměřuje zisk a vlastní kapitál. Jejím cílem je zjistit, zda je podnik schopen vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku s využitím vloženého kapitálu. Čím je hodnota vyšší, tím více peněz je firma schopna vyprodukovat, když hodnota klesá, je třeba si dát pozor a začít reagovat.

Důležitými ukazateli aktivity jsou ukazatelé sledující dobu obratu – zásob i pohledávek. Doba obratu zásob (průměrná zásoba / tržby / 360) určí počet dní, po které jsou firemní zásoby v podniku. Díky tomu lze lépe plánovat nákup zásob a stanovovat svoje výrobní kapacity. Pro lepší představu finančního plánování je dobré sledovat dobu obratu pohledávek (pohledávky / tržby / 360). Ta určí počet dní, při nichž zůstávají pohledávky neuhrazeny. Tak lze lépe sledovat i tok peněz.

Překotný růst a značné investice mohou způsobit finanční problémy. Je proto dobré sledovat koeficient samofinancování, popř. celkovou zadluženost. Koeficient samofinancování (vlastní kapitál / celková aktiva x 100) určuje, do jaké míry je společnost schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. Čím vyšší číslo, tím je firma samostatnější a stabilnější. Jejím opakem je ukazatel celkové zadluženosti (cizí zdroje / celková aktiva x 100), který v podstatě uvádí, kolik procent cizích zdrojů firma používá ke krytí vlastního majetku. Čím vyšší procento, tím je firma rizikovější a hrozí, že nebude schopna splácet své závazky.

Z výše popsaných problémů plyne, že překotný růst nemusí být vždy důvodem k radosti. To, že se firmě daří a roste, je jistě dobrým signálem, ale každý podnikatel by měl v této fázi zpozornět a brát v úvahu i rizika, která jsou s růstem spojená. 

 

TIP od Nastartujtese.cz

Začínáte podnikat? Vyberte si správného partnera pro své finance, který Vám umí ulehčit podnikání. 

Zjistit více o nabídce pro začínající podnikatele