Jakou zvolit právní formu pro podnikání

16. srpna 2016Rady a tipy

Pro podnikání lze zvolit řadu různých právních forem. Různé právní formy však zahrnují určité výhody i nevýhody, na které je třeba pamatovat. Člověk může začít podnikat jako samostatná fyzická osoba (OSVČ) nebo pro účely podnikání založit obchodní společnost. Podnikat mohou i jiné právnické osoby jako třeba družstva či spolky, těmi se však v tomto článku zabývat nebudeme, neboť podnikání nebývá jejich primárním účelem.

pravni-forma-podnikani

Je řada kritérií, podle kterých lze právní formu pro podnikání zvolit. Patří sem například počet osob účastnících se na podnikání, vzájemné vztahy mezi nimi, míra podnikatelského rizika, daňové aspekty, výše počátečního kapitálu, možnost vstupu dalších investorů nebo administrativní náročnost založení.

OSVČ

Podnikat jako OSVČ je administrativně nejméně náročné. Pro začátek stačí pouze získat živnostenské oprávnění. OSVČ v převážné většině případů nemusí vést účetnictví, postačí daňová evidence, popř. může výdaje vykazovat paušálem. Daňové aspekty jsou relativně příznivé, jelikož OSVČ odvádí daň z příjmu ve výši 15%. 
Nevýhodou oproti některým obchodním společnostem je to, že OSVČ odpovídá za všechny dluhy, které jí při podnikání vzniknou. Některým podnikatelům se tak může zdát výhodnější založit obchodní společnost, která jim umožní oddělit vlastní majetek od majetku společnosti a tak snížit podnikatelské riziko.

Obchodní společnosti

Čtyři základní typy obchodních společností, které zná české právo, jsou veřejná obchodní společnost (v.o.s.) a komanditní společnost (k.s.), též nazývané jako společnosti osobní, a společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a akciová společnost (a.s.), též nazývané jako společnosti kapitálové. Historicky byly obchodní společnosti určeny pro podnikání více osob, dnes však může s.r.o. a a.s. založit i jediný zakladatel, kterým může být i další společnost (pak hovoříme o společnostech mateřských a dceřiných). Vznikem obchodní společnosti vzniká nová právní entita (právnická osoba), která sama odpovídá za své závazky.

Veřejná obchodní společnost

Tuto společnost vždy zakládají minimálně 2 společníci. Daňové aspekty se podobají podnikání OSVČ – příjem v.o.s.  daní společníci jako svůj vlastní příjem. 
Nevýhodou v.o.s. je pak to, že společníci ručí za dluhy společnosti (v případě, že je nebude schopná hradit) celým svým majetkem společně a nerozdílně. Další nevýhodou pak může být skutečnost, že existence společnosti je vázána na společníky a podíl nelze jednoduše převádět.

Komanditní společnost

Komanditní společnost je společnost, ve které jeden ze společníků ručí za dluhy společnosti neomezeně (komplementář) a druhý do výše svého nesplaceného vkladu podle stavu zápisu v obchodním rejstříku (komanditista). Pro postavení komplementáře v zásadě platí to, co pro postavení společníka v.o.s. Komanditista má pak obdobné postavení jako společník s.r.o. Tato forma se hodí pro případy, kdy mají dva společníci zájem podílet se na společnosti každý jiným způsobem, čemuž pak odpovídá i způsob rozdělování zisku, jenž je zpravidla výhodnější pro komplementáře, kteří však nesou větší riziko.

Společnost s ručením omezením

Nejčastější formou obchodních společností je společnost s ručením omezeným. Společníci této společnosti ručí za dluhy společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Vklad však nemusí být nikterak vysoký. Český právní řád umožňuje i existenci tzv. korunových společností, jejichž základní kapitál je 1,- Kč v případě, že se jedná o jednočlennou společnost. Zákon tak stanovuje pouze minimální výši vkladu každého společníka, která činí právě 1,- Kč. 
Zákon stanoví pro založení s.r.o. řadu náležitostí: zakladatelské právní jednání musí mít formu notářského zápisu, je nutné část vkladů splatit před vznikem společnosti atd. Obecně je i provoz s.r.o. administrativně náročnější než u osobních společností. 

Nevýhodou oproti podnikání fyzických osob a osobních společností je to, že zisk se de facto daní dvakrát, než se dostane ke společníkům společnosti. Nejprve společnost zdaní své zisky daní z příjmů právnických osob ve výši 19 %, následně pak společníci zdaní svůj podíl na zisku daní z příjmů fyzických osob ve výši 15 %.

Akciová společnost

Akciová společnost je vhodná pro podnikání s velkým počátečním kapitálem (základní kapitál je stanoven zákonem na 2 mil. Kč) nebo pro podnikání, kterého se účastní větší počet osob. Společníci a.s. za její dluhy zásadně neručí a jejích podíly jsou zpravidla volně a vcelku jednoduše převoditelné. Z pohledu zdanění zisku je na tom a.s. stejně jako s.r.o. 
Fungování a struktura a.s. je o něco složitější než u s.r.o. Pro a.s. je typické oddělení vedení společnosti a jejích vlastníků. Tomu je přizpůsobeno i rozhodování uvnitř společnosti. Menší akcionáři nemají některá práva, která by měl společník s.r.o. se stejným podílem. To je výhodné zejména v situacích, kdy mají většinoví vlastníci společnosti zájem o investice třetích stran, ale chtějí si ponechat kontrolu nad fungováním společnosti. Menší akcionář pak pouze investuje svůj kapitál a nemusí se zajímat o chod společnosti.

Autor: Mgr. Ferdinand Fořt , advokátní koncipient CEE Attorneys Tomíček Legal www.ceeattorneys.com

 

Tip od Nastartujte se

Plánujete založení s.r.o.? S firmaprovas.cz to zvládnete bez obíhání úřadů a bez dodatečných poplatků nad rámec těch zákonných a notářských.

Jděte na to chytře a ušetřený čas věnujte svému podnikání.

logo_firma_pro_vas.png

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.