Kontrola ze živnostenského úřadu

22. července 2019Rady a tipy

První kroky každého začínajícího podnikatele vedou na živnostenský úřad. Vydáním živnostenského oprávnění to ale na tomto úřadě nekončí. Je jedním z úřadů státní správy, které v rámci své kontrolní činnosti dohlíží na to, aby podnikatelé podnikali v souladu s právními předpisy. Na to, jak taková kontrola vypadá a jaké jsou nejčastější chyby kontrolovaných podnikatelů, jsme se zeptali Mgr. Martina Mikši, vedoucího kontrolního oddělení zlínského živnostenského úřadu.

kotrola-se-zivnostenskeho-uradu

Pane magistře, dalo by se stručně shrnout, jak kontrola z živnostenského úřadu zpravidla probíhá?

Na danou otázku neexistuje jednotná odpověď. Z povahy věci totiž plyne, že jak různorodé jsou činnosti, které lze v režimu živnostenského zákona vykonávat, tak různorodé musí být i způsoby a postupy na jejich kontrolu. Je tak zřejmé, že jinak bude probíhat kontrola stánku s občerstvením, jinak bude probíhat kontrola hodinářské výroby a jinak například kontrola kominíka.

I místa výkonu kontroly se budou v závislosti na charakteru a způsobu vykonávané podnikatelské činnosti, jakož i předmětu kontroly, lišit. Kontrola tak může probíhat jak v provozovně podnikatele, tak i v jeho sídle anebo na živnostenském úřadě.

Není jeden způsob, kterým probíhají kontroly z živnostenského úřadu. Dokonce nelze ani popsat, jak probíhá typická kontrola, neboť průběh a místo kontroly jsou vždy do značné míry ovlivněny právě zmiňovaným předmětem kontroly, jejím zaměřením, charakterem kontrolované činnosti a v neposlední řadě také způsobem, jakým je kontrolovaná činnost vykonávána.

Pro všechny typy kontroly je však společné, že průběh kontroly se vždy řídí živnostenským zákonem a zákonem o kontrole (někdy též označovaným jako kontrolní řád).

Jaké kontroly jsou tedy nejčastější?

Nejčastějším typem kontrol, které zlínský živnostenský úřad v rámci své kontrolní činnosti realizuje, jsou kontroly bez předchozího oznámení prováděné v místě, kde dochází k faktickému výkonu podnikatelské činnosti (nejčastěji v provozovnách). Smyslem a účelem těchto kontrol je zjistit skutečnou činnost podnikatele, včetně toho, zda jsou dodržovány povinnosti, které se s výkonem provozované činnosti pojí (např. zda má podnikatel pro výkon činnosti odpovídající živnostenské oprávnění, zda kontrolovanou podnikatelskou činnost vykonávají pouze osoby, které jsou pro vykonávanou činnost odborně či jinak způsobilé, je-li pro ně odborná či jiná způsobilost předepsána, zda jsou dodržovány informační povinnosti ve vztahu ke spotřebitelům apod.).

Jak taková kontrola vypadá?

Tento typ kontrol má zpravidla tři fáze. První, tzv. přípravná fáze, spočívá, jak již ostatně vyplývá přímo z jejího názvu, v odborné, organizační a logistické přípravě kontroly. Jinými slovy, v této fázi dochází k přípravě podkladů a organizačnímu zajištění připravované kontroly.

Druhá fáze je založena na šetření, které je provedeno na místě samém. Cílem této fáze je zjistit skutečný nezkreslený obrázek o charakteru a způsobu vykonávané činnosti (tedy zjištění toho co, jak, jakým způsobem a kde podnikatel skutečně vykonává a zda přitom dodržuje povinnosti, které jsou pro vykonávanou činnost stanoveny).

Třetí fáze zahrnuje projednání kontrolních zjištění a případně i doložení požadovaných dokladů, jsou-li pro provedení kontroly nezbytné. V drtivé většině případů tato fáze probíhá s odstupem několika dní přímo na živnostenském úřadě, a to v termínu, který je s podnikatelem předem dohodnut. O provedené kontrole je sepsán kontrolní protokol, který je kontrolovanému podnikateli předán.

Vedle popsaného způsobu kontroly může živnostenská kontrola probíhat i na základě předchozího písemného vyrozumění. Obvykle tento typ kontrol probíhá přímo na živnostenském úřadě. Zpravidla těmto kontrolám předchází šetření (např. v místě, kde má podnikatel zapsánu provozovnu a na daném místě se již nevyskytuje apod.).

Co všechno je potřeba si ke kontrole připravit?

Pro kontrolu je nezbytné připravit podklady, které si živnostenský úřad od podnikatele vyžádá. Rozsah podkladů (tj. dokumentů a informací) je odvislý od druhu a charakteru vykonávané činnosti, jakož i od předmětu kontroly. Zde však platí, že živnostenský úřad si nežádá dokumenty, které má k dispozici nebo které si může sám opatřit. I zde však platí výjimky, např. v případech, kdy požadovaný doklad pozbyl platnosti anebo jsou pochybnosti o jeho pravosti či správnosti.

Jaké jsou nejčastější chyby živnostníků?

Mezi nejčastěji zjištěná porušení patří neoznačení provozovny, neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, neoznačení sídla zákonem stanovenými údaji a neplnění povinností v souvislosti s provozováním živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce.

Jaké hrozí sankce při porušení povinností?

Za porušení povinností stanovených živnostenským zákonem hrozí podnikateli v závislosti na jím porušené povinnosti pokuta, která může dosáhnout výše až 1 000 000 Kč. V případě závažného porušení či porušování živnostenského zákona či jiného právního předpisu může živnostenský úřad také přikročit ke zrušení živnostenského oprávnění s tím, že podnikatel nebude moci danou činnost vykonávat po dobu tří let od nabytí právní moci rozhodnutí.

Co když s výsledkem kontroly živnostník nesouhlasí?

Nesouhlasí-li podnikatel s kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu, má možnost ve smyslu § 13 zákona o kontrole podat námitky. Námitky je nutné podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu, není-li v protokolu stanovena lhůta delší. Námitky se podávají písemně, přičemž z nich musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. O podaných námitkách rozhoduje vedoucí kontrolní skupiny. Nevyhoví-li jim, předá věc k posouzení vedoucímu kontrolního orgánu, který o nich rozhodne. Námitky mohou být rovněž vypořádány i v navazujícím správním či přestupkovém řízení.

Pro Nastartujte se připravil www.ipodnikatel.cz.

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.