Právo cestovního ruchu v novém

26. července 2018Rady a tipy

Dne 1. července 2018 nabyde účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., na základě kterého dojde ke změně zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů.

pravo-cestovniho-ruchu

Všichni, kdo podnikají v oblasti cestovního ruchu, by měli zbystřit, protože novela má na samotné podnikání zásadní dopad.

Původcem obsahu této novely je především směrnice Evropského parlamentu a Rady, o souborných službách a spojených cestovních službách, ze dne 25. listopadu 2015, která byla schválena na půdě Evropské Unie za účelem rozšíření ochrany klientů v oblasti cestovního ruchu a jejich informovanosti o nabízených cestovních službách.

Výše zmíněná novela přinese do oblasti podnikání v cestovním ruchu nemálo změn. V prvé řadě přesněji definuje samotný zájezd, jakožto soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu, i jednotlivé typy služeb cestovního ruchu, mezi něž patří zejména doprava zákazníka, ubytování, nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla, a další. Dále zavádí nový pojem tzv. spojených cestovních služeb, kterými jsou alespoň dva různé typy služeb cestovního ruchu zakoupené pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem a na jejichž poskytnutí jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu. Nově se tedy bude ochrana tradičních zájezdů připravovaných cestovními kancelářemi nebo agenturami vztahovat i na souborné cestovní služby, které jsou sestavovány na žádost zákazníka.

Další novinkou je povinnost cestovní kanceláře a prodejce zájezdu poskytnout zákazníkovi před tím, než učiní závaznou objednávku, nebo před uzavřením smlouvy, informace o zájezdu na formuláři, jehož vzor a obsah podle jednotlivých typů zájezdů stanoví vyhláškou ministerstvo pro místní rozvoj. Tato povinnost pravděpodobně přinese i změny do občanského zákoníku.

Další změna se projeví v oblasti živnostenského zákona. Na základě přechodných ustanovení podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou živnost s označením „Provozování cestovní kanceláře“ dle živnostenského zákona, č. 455/1991 Sb., bude po uplynutí jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti této novely oprávněn provozovat koncesovanou živnost pouze v rozsahu pořádání zájezdů, nikoliv spojených cestovních služeb. Za účelem zprostředkování spojených cestovních služeb tedy bude potřeba zažádat o změnu koncese pro provozování živnosti na „Provozování cestovní kanceláře – zprostředkování spojených cestovních služeb“. 

Dále budou mít cestovní kanceláře povinnost platit roční příspěvek do tzv. garančního fondu, ze kterého budou zákazníkům vráceny veškeré platby, pokud jim nebude poskytnuta některá z cestovních služeb v důsledku platební neschopnosti cestovní kanceláře. Výplata peněžních prostředků z garančního fondu bude provedena až v momentě, kdy pojišťovna zjistí, že finanční částka na úhrady zákazníkům překročila sjednaný limit pojistného plnění. 

Základem pro výpočet ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu jsou roční plánované tržby cestovní kanceláře z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb. 

Autor: CEE Attorneys, mezinárodní advokátní kancelář