Smlouva o tiché společnosti

01. září 2016Rady a tipy

Většina strat-upů v dnešních dnech je finančně zatěžující a často je nutné sehnat investory, kteří by začínajícím podnikatelům pomohli poskytnutím finanční či jiné výpomoci.

smlouva-o-tiche-spolecnosti

Jednou z možností, jak tohoto dosáhnout je uzavření smlouvy o tiché společnosti, která vztahy mezi investorem a podporovaným podnikatelem upravuje. 

Jedná se o velmi populární formu podpory, neboť zde není potřeba zakládat jakoukoli korporaci. Postačí pouze ústní dohoda, avšak z důvodu právní jistoty a předcházení případných sporů o obsahu dohody je lepší písemnou formu dodržet.  

Tichým společníkem se může stát jak osoba fyzická, tak i osoba právnická. Je možné, aby totožnost investora zůstala veřejnosti skryta, což umožňuje investorovi podporovat podnikatele zcela anonymně. Avšak v případě, že je jméno investora (tichého společníka) uvedeno v názvu strat-upu, vznikají mu povinnosti vůči 3. osobám a ručí tak za závazky z podnikání strat-upu. 

Jak ale taková tichá společnost funguje? Po uzavření smlouvy o tiché společnosti poskytne tichý společník podnikateli svůj vklad, a tím mu vznikne právo podílet se na výsledcích start-upu. Vklad nemusí být pouze ve formě poskytnutí finanční podpory, může se jednat také o poskytnutí licence, věci movité či nemovité a jiných. V případě, že investor poskytne podnikateli jako vklad nemovitost, podnikatel se nestává jejím vlastníkem, nýbrž k této věci získává pouze právo užívací a požívací. Pokud je však předmětem vkladu věc jiná, stává se okamžikem vzniku tiché společnosti jejím vlastníkem podnikatel. Nicméně toto ustanovení je dispozitivní, což umožňuje stranám smlouvy odchýlit se ve smlouvě písemným ujednáním od znění zákona a k převodu vlastnického práva tak dojít nemusí. Podnikateli by tak opět vzniklo pouze právo tuto věc užívat a požívat. 

Ve smlouvě o tiché společnosti je také vhodné přesně definovat výši podílu, jinak se podíl určí v poměru k výši jeho vkladu a zavedené praxi stran, popřípadě ke zvyklostem, což může způsobit problémy vzhledem k vágnosti tohoto ustanovení a smlouva by tak postrádala na funkčnosti.  

Mezi práva tichého společníka patří právo nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů, kdy toto právo nemůže být smlouvou ani omezeno, ani vyloučeno. Na druhé straně je tichý společník povinen poskytnout podnikateli svůj vklad a není-li ujednáno jinak, ručí za ztráty podnikatele do výše svého vkladu. 

Podnikatel je povinen vyplácet investorovi sjednaný podíl na zisku, a to do 30 dnů po vyhotovení účetní závěrky. V případě zániku tiché společnosti pak musí podnikatel vrátit tichému společníku jeho vklad zvýšený či snížený o podíl na výsledku podnikání společnosti. 

Na závěr je vhodné uvést případy, kdy dochází k zániku tiché společnosti. Investor může smlouvu o tiché společnosti vypovědět nejpozději do 6 měsíců před koncem účetního období. Opět se ale jedná o dispozitivní ustanovení, které lze upravit odlišně přímo ve smlouvě. Zákon předvídá další případy, kdy dojde ke zrušení tiché společnosti, a to v případě, že:
(i) podnikatel své podnikání ukončí, 
(ii) je rozhodnuto o úpadku podnikatele či tichého společníka, jakož i další případy v rámci probíhajícího insolvenčního řízení nebo 
(iii) podíl investora na ztrátě dosáhne výše jeho vkladu.

Autor: Zuzana Ostrolucká, advokátní koncipientka CEE Attorneys Tomíček Legal www.ceeattorneys.com

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat. Více informací o cookies.